0943170237

bv.benvung@gmail.com

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. (Khoản 7 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)
Đối tượng thực hiện:
-  Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật Bảo vệ môi trường);
-  Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường.
(Danh mục dự án đầu tư nhóm I và nhóm II được quy định tại phụ lục III và phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Thời điểm nộp hồ sơ:
          Đối với dự án thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ dự án được trình đồng thời hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thời điểm trình do chủ dự án quyết định nhưng phải bảo đảm trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Lưu ý, mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các dịch vụ liên quan

0943170237