0943170237

bv.benvung@gmail.com

Lập Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt/ nước dưới đất (Cấp mới/Gia hạn/Điều chỉnh)

Giấy phép khai thác nước ngầm hay Giấy phép khai thác nước dưới đất là một loại giấy phép tài nguyên nước được cấp cho cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có hoạt động khai thác nước dưới đất nhằm quản lý, giám sát về lưu lượng, chế độ khai thác và là căn cứ để chủ giấy phép thực hiện nghĩa vụ thuế tài nguyên nước khi khai thác tài nguyên được quy định tại Luật Tài nguyên nước 2012 và Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
Đối tượng thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác nước dưới đất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký khai thác nước dưới đất với quy mô khai thác từ 10 m3/ ngày.đêm.
- Trường hợp tổ chức cá nhân khai thác nước dưới đất không quá 10 m3/ ngày.đêm, tuy nhiên khu vực khai thác thuộc khu vực hạn chế khai thác do khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ bị hạ thấp quá mức; khu vực có nguy cơ sụt lún đất, xâm nhập mặn, gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất thì phải lập hồ sơ đăng ký khai thác nước dưới đất (Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; quy định cụ thể thẩm quyền tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn).
Thẩm quyền cấp phép:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với công trình có lưu lượng khai thác từ 3.000 m3/ ngày.đêm;
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với công trình có lưu lượng khai thác dưới 3.000 m3/ ngày.đêm.
Thời hạn của giấy phép:
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có thời hạn tối đa 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.
Lưu ý, thành phần và biểu mẫu hồ sơ xin đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất quy định tại Thông tư 27/2014/TT-BTNMT.
 
 

Các dịch vụ liên quan

0943170237