0943170237

bv.benvung@gmail.com

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi dự án được cấp Giấy phép môi trường

Việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Một số nội dung cần lưu ý như sau:
Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm:
a) Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;
b) Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);
c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO; 
d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);
đ) Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật.
Các quy định cụ thể:
Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường nhưng phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không phải vận hành thử nghiệm, chủ dự án vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập, khi đã hoàn thành các nội dung sau:
+ Xây dựng các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường; lập hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải theo quy định pháp luật về xây dựng (có biên bản bàn giao nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát thi công công trình xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải);
+ Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt);
+ Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải (theo Mẫu số 43 Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) cho cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
 

Các dịch vụ liên quan

0943170237