0943170237

bv.benvung@gmail.com

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư (Hỗ trợ miễn phí giai đoạn CBĐT)

Quản lý dự án là lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra, gồm các công việc:

  1. Quản lý tổng thể dự án
  2. Quản lý công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
  3. Quản lý hợp đồng
  4. Quản lý thi công xây lắp
  5. Quản lý chi phí và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
  6. Quản lý rủi ro của dự án
  7. Công việc khác liên quan đến dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư
Hỗ trợ tư vấn miễn phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Các dịch vụ liên quan

0943170237