0943170237

bv.benvung@gmail.com

Các dịch vụ tư vấn khác

Các dịch vụ tư vấn khác gồm:
  1. Tư vấn lập, thẩm định HSMT/HSYC
  2. Tư vấn đánh giá HSDT/HSĐX
  3. Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
  4. Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
  5. Tư vấn giám sát công trình xây dựng
  6. Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  7. Tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Các dịch vụ liên quan

0943170237