0943170237

bv.benvung@gmail.com

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định tại Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
Một số nội dung cần lưu ý như sau:
- Biểu mẫu báo cáo:
+ Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Mẫu số 06 Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
+ Đối với chủ dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
+ Đối với chủ dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường: Mẫu số 05.B Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
  • Lưu ý: Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.
- Hình thức gửi báo cáo: thực hiện theo một trong các hình thức sau:
+ Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo được gửi theo phương thức trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Fax;
+ Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo được gửi thông qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống thông tin môi trường các cấp (nếu có).
- Cơ quan tiếp nhận báo cáo: cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; UBND cấp huyện và Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (trường hợp dự án, cơ sở nằm khu công nghiệp, cụm công nghiệp). Chủ dự án thực hiện việc lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Các dịch vụ liên quan

0943170237