0943170237

bv.benvung@gmail.com

Lập Đăng ký bảo vệ môi trường

Đối tượng thực hiện:
Dự án đầu tư có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
Đối tượng quy định sau đây được miễn đăng ký môi trường:
- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.
- Danh mục cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Thời điểm thực hiện: 
- Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, thực hiện thủ tục đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;
- Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, thực hiện thủ tục đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng) hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường (đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng).
  • Lưu ý, thủ tục đăng ký môi trường chỉ thực hiện đối với dự án có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
 

Các dịch vụ liên quan

0943170237