0943170237

bv.benvung@gmail.com

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Thứ ba - 23/02/2021 02:20 | Admin

       Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 với nhiều quy định mới nhằm đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án.. gồm có 16 chương, 171 điều.

Điều khoản thi hành:
"Điều 170. Hiệu lực thi hành
1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. 
2. Khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.
3. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 39/2019/QH14 và Luật số 61/2020/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành."

0943170237