0943170237

bv.benvung@gmail.com

ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thứ ba - 25/05/2021 03:36 | Admin

     Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thuộc một trong các trường hợp sau::
- Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch);
- Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP);
- Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
- Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Nghị định 54/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2021.

Liên hệ ngay với Môi trường Bền Vững, để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất:
Ms Thương 0943 170 237 
Ms Tự 0946 437 432

 

Nguồn tin: thuvienphapluat .vn

0943170237