0943170237

bv.benvung@gmail.com

Đối tượng tham dự và thời gian khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đối tượng tham dự và thời gian khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đối tượng tham dự và thời gian khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thứ năm - 27/02/2020 11:16 | Admin

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Huấn luyện lần đầu).
Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra (Huấn luyện lần đầu).
Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của BLĐTB&XH.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Huấn luyện lần đầu).
Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,3,5,6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Huấn luyện lần đầu).
Huấn luyện định kỳ 01 năm/ lần. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Huấn luyện lần đầu).
Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 04 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (Huấn luyện lần đầu).
Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Quý doanh nghiệp/ cơ quan/ học viên vui lòng liên hệ để tư vấn và đăng ký tham dự:
Điện thoại: Mrs Tự 0946 437 432 hoặc 0943 170 237.

0943170237